Photo Gallery

Mình cùng đếm ngược Thời Gian

Let’s count down

00Ngày/Days
00Giờ/Hours
00Phút/Minutes
00Giây/Seconds
Lưu lại sự kiện/ Save the Date

“Journeys end in lovers meeting”
- A wise English man -

Thông Tin Phản Hồi

Response

Để thuận tiện cho việc sắp xếp chỗ ngồi, vui lòng phản hồi giúp vợ chồng mình nhé!

Please kindly reply with your attendance confirmation, so that we can arrange your best seat!

Tên khách mời/Guest’s Name: